Formål og omfang

Hver e-merket nettbutikk eller nettside er forpliktet til å overholde retningslinjene for e-merket og gjeldende lov. E-merket sikrer at retningslinjene og intensjonene bak merkevaren blir overholdt av de sertifiserte nettbutikkene.

Sertifisering utgjør ikke en anbefaling av varene eller tjenestene som tilbys av virksomheten, men bare en garanti for at den aktuelle nettbutikken eller nettsiden overholder retningslinjene til e-merket og at det aktuelle nettstedet er styrt av gjeldende lov.

 1. Tydelig informasjon om nettbutikken

Den næringsdrivende må på en tydelig og lett tilgjengelig måte informere hvem som står bak nettstedet og gi relevant kontaktinformasjon. Informasjonen må inneholde org.nr., juridisk navn, organisasjonsform, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

2. Enkel tilgang til retningslinjer for personopplysninger

Virksomheten må på en lett tilgjengelig måte gi informasjon om nettstedets håndtering av personopplysninger.

Aktiv aksept av personvernreglene

Før du inngår avtale, må personopplysningspolitikken aksepteres aktivt av kunden. Det skal være mulig å lese personopplysningspolitikken der aksepten gjøres.

3. Gjennomsiktig kjøpsstrøm

Den næringsdrivende må sørge for at innholdet og omfanget av avtalen er tydelig for kunden før kjøpet er fullført. Dette inkluderer betingelsene for kjøpet, hovedegenskapene til produktet / tjenesten, den totale prisen på produktet / tjenesten inkludert alle kostnader og relevant informasjon om eventuelle forpliktelser. Videre må den næringsdrivende ikke ta generelle forbehold om avtalen. Denne informasjonen må overføres elektronisk umiddelbart etter kjøp.

Aktiv aksept av kjøpsbetingelser

Før avtaleinngåelse, må alle avtalevilkår presenteres og aksepteres aktivt av kunden. Det må være mulig å lese vilkårene i avtalen der aksepten gjøres.

Registrering

Abonnering på nyhetsbrev og tilleggstjenester m.m. må gjøres aktivt av kunden.

4. Tydelig informasjon om levering og returrett

Den næringsdrivende må sørge for at klar informasjon om nettstedets forventede leveringstid og fraktpriser er tilgjengelig umiddelbart ved kjøp og umiddelbart etter kjøpet. I tillegg må det gis informasjon om kundens angrerett, inkludert unntak for angreretten, returkostnader og prosedyren for avbestilling og klagesaker. Denne informasjonen må også overføres elektronisk umiddelbart etter kjøpet, samt være en del av avtalevilkårene som må godkjennes aktivt før kjøpet.

Skjema for angrerett

Det lovbestemte standard returrett-skjemaet må være tilgjengelig på nettstedet og må sendes til kunden sammen med ordrebekreftelsen eller vedlegges produktet / tjenesten ved levering.

Refusjon

Ved avbestilling av kjøpet eller kundens bruk av angreretten, må nettstedet tilbakebetale kundens krav uten unødig forsinkelse.

5. Rask svar på spørsmål og henvendelser

Nettstedet må vise hvordan kunden kan komme i kontakt og i hvilke dager og tidsrom det er åpent. Nettstedet er pålagt å overholde responstidene de angir. I prinsippet må responstiden ikke overstige fem virkedager. Hvis det ikke er noe telefonnummer for nettstedet, må det oppgis at det ikke er mulig å kontakte selskapet på telefon.

6. Løpende overvåking / kontrollering og veiledning

Den næringsdrivende er underlagt e-merkets kontrollerer og overvåking for å sikre at den næringsdrivende til enhver tid overholder de gjeldende retningslinjene. Alle e-merkede nettsteder har tilgang til juridisk veiledning om gjeldende lovgivning gjennom e-merkets medlemsservice og juridiske materialer. Den næringsdrivende er forpliktet til å holde seg oppdatert på lovgivning og informasjon som e-merket informerer om.

7. Suspensjon og tilbaketrekking av e-merket

E-merket kan ta avgjørelser i saker om en sertifisert nettbutikk har overholdt e-merkets retningslinjer, intensjonene bak e-merket og gjeldende lov. E-merket kan ta opp en sak på egen hånd eller på grunnlag av for eksempel pågående kontroller, prøver og forbrukerklager.

På forespørsel fra e-merket er den næringsdrivende forpliktet til å gi informasjon som er relevant for vurderingen av om den næringsdrivende overholder retningslinjene.

e-merket kan:

 • Be den næringsdrivende om å endre atferd.
 • Nekte den næringsdrivendes tilgang til å bruke merket.
 • Suspendere næringsdrivende sin tilgang til å bruke merket i opptil seks måneder.

Basert på sakens art vurderer e-merket sanksjonen (advarsel, suspensjon eller tilbaketrekning) som må anvendes.

7.1 Advarsel

Ved advarsel pålegges den næringsdrivende innen en spesifikk periode å endre atferd, f.eks. for å overholde retningslinjene for e-merke. E-merket sender en ordre til den næringsdrivende, og den næringsdrivende har da tre virkedager til å levere sine synspunkter, samt forklare hvordan den næringsdrivende vil møte kritikken i fremtiden. E-merket vil deretter avgjøre om den næringsdrivende overholder advarselen. Hvis den næringsdrivende ikke svarer på en ordre utstedt av e-merket, kan e-merket velge å bestemme om suspensjon eller tilbaketrekking av merket på den næringsdrivendes nettsted.

Vilkår for utstedelse av en advarsel:
– Når en næringsdrivende har brutt e-merkets retningslinjer eller intensjonen til e-merket.
– Når en næringsdrivende ikke innen en spesifikk periode har utbedret forhold som er påpekt i forbindelse med for eksempel pågående kontroller, stikkprøver eller en spesifikk henvendelse.

7.2 Suspension af e-mærket:

Ved en suspensjon er den næringsdrivende pålagt å fjerne merket fra nettstedet sitt i opptil seks måneder, avhengig av overtredelsens art.

Den næringsdrivende får tilsendt et alternativ for å hindre suspensjon med en frist på tre virkedager for å reise innvendinger mot suspensjonen. Basert på innsigelsen, eller mangelen på den, vurderer e-merket om suspensjonen skal iverksettes. Avgjørelsen om suspensjon vil bli sendt til den næringsdrivende.

Betingelser for suspensjon av e-merket:

 • Unnlatelse av å etterkomme ordre utstedt av e-merket.
 • Grovt eller gjentatt brudd på retningslinjene for e-merke.
 • Rettslige skritt eller offentlig kritikk fra Forbrukertilsynet.
 • Den næringsdrivende viser en oppførsel som er i strid med retningslinjene.

Den næringsdrivende er fortsatt medlem av e-merket i suspensjonsperioden, men vil ikke bli inkludert i listen over sertifiserte nettsteder på e-merkets nettsted, og sertifikatet kan heller ikke vises på selskapets nettsted eller annet markedsføringsmateriell. E-merkets retningslinjer og intensjonene må overholdes i suspensjonsperioden.

I visse tilfeller kan e-merket bestemme suspensjon uten forhåndsjustering. I så fall må den næringsdrivende, samtidig som suspensjonen, kunne innvende mot suspensjonen innenfor et av e-merket, nærmere bestemt fristen, uten at dette har noen suspensjonell virkning. På bakgrunn av den næringsdrivendes innvending kan e-merket avslutte suspensjonen, uavhengig av suspensjonsperioden.

Når suspensjonsperioden er utløpt, har den næringsdrivende igjen rett til å bruke merket hvis retningslinjene og intensjonene for e-merket blir fulgt under suspensjonen.

Suspenderte selskaper vil bli publisert på e-merkets hjemmeside sammen med en kort begrunnelse for suspensjonen, som vil være synlig i 12 måneder.

Hvis sertifikatet finnes på næringsdrivende sitt nettsted eller på annen måte i markedsføringsmateriell etter starten av suspensjonsperioden, anses dette som uberettiget bruk og kan sanksjoneres med dagbøter på 1 000 Norske Kroner.

7.3 Tilbaketrekking av e-merket:

Ved en tilbaketrekking av e-merket vil den næringsdrivende bli bedt om å fjerne e-merket fra sitt nettsted så vel som annet markedsføringsmateriell. Avtaleforholdet mellom e-merket og den næringsdrivende ender ved tilbaketrekking av merket.

Den næringsdrivende får tilsendt et alternativ med en frist på tre virkedager for å reise innvendinger mot fratagelsen. Basert på innsigelsen, eller mangelen på den, vurderer e-merket om uttaket skal gjennomføres. Avgjørelse om gjennomføring av dispensasjon må sendes til den næringsdrivende.

Betingelser for tilbaketrekking:

 • Unnlatelse av å overholde advarselen om e-merking
 • Attesten er suspendert og den næringsdrivende har ikke vesentlig endret oppførsel
 • Den næringsdrivende viser en oppførsel som er i strid med intensjonen til e-merket.
 • Grov eller gjentatt brudd på retningslinjene for e-merke
 • Den næringsdrivende bryter retningslinjene for e-merket i suspensjonsperioden

E-merket kan i spesielle tilfeller bestemme seg for tilbaketrekking uten forhåndsvarsel. I så fall må den næringsdrivende, samtidig som beslutningen om å trekke seg, ha muligheten til å innvende mot tilbaketrekningen, innen en spesifikk periode, uten at dette har noen suspensiv effekt. E-merket kan på grunnlag av innvending tillate tilbaketrekning å bortfalle eller fatte en beslutning om suspensjon.

Hvis merket finnes på den næringsdrivendes nettsted eller på annen måte i den næringsdrivendes markedsføringsmateriell etter tilbaketrekkingen, anses dette som uberettiget bruk og kan sanksjoneres med dagbøter på 1000 Norske Kroner.

Den næringsdrivende har ikke krav på refusjon i tilfeller av tilbaketrekking av merket og etterfølgende opphør av medlemskap. Betalt medlemskap og tjeneste(r) for perioden etter tilbaketrekking av merke vil ikke bli refundert.

Hvis tilbaketrekking av e-merket og det tilhørende medlemskapet, kan den næringsdrivende først etter 12 måneder søke om nytt medlemskap av e-merket og tilhørende sertifisering. I denne sammenheng må den næringsdrivende gjennomgå en ny sertifiseringsprosedyre på lik linje med nye søkere. I denne vurderingen vil det også bli lagt vekt på om den næringsdrivende har endret oppførselen som forårsaket oppsigelsen i perioden fra tilbatrekking til søknadsdatoen.

Selskaper som er fratatt e-merket, vil bli publisert på e-merkets hjemmeside sammen med en kort begrunnelse for uttaket, som vil være synlig i 12 måneder.

7.4. Klage

Klager må sendes på e-post til post@e-merket.no, og klagen må sendes til e-merket senest fire uker etter at avgjørelsen er truffet. Innlevering av klage skal ikke ha suspensjonseffekt med mindre annet er bestemt av e-merket.

Om e-merket

e-merket verifiserer og sikkerhetsmerker nettsider som fyller våre retningslinjer. Ser du e-merket på en nettside kan du være sikker på at nettsiden er trygg og den kontrolleres jevnlig av e-merket.

Kontakt e-merket
Adresse:
Parkalléen 13, 3257 Larvik
Vestfold & Telemark

Telefon:  477 20 281

E-post:post@e-merket.no

Nettsiden er utviklet av Smart Digitalt AS